Dokumenty

 •   ŠKOLNÍ ŘÁD  

 • ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 • VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 • ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • ROZPOČET A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ORGANIZACE

 

Školní řád

 

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Provoz školy:                     Mateřská škola Třebechovická 837       6,30 – 16,30 hod.

                                          Mateřská škola Slatina, Školní 85         6,15 -  16,15 hod.       

Telefon:                              495 542 679, 495 542 978

Ředitel:                               Mgr. Zdeněk Švec                         

Úřední hodiny:                   pátek   10:30 – 15:30.

Email:                                  mstrebechovicka@gmail.com

WWW stránky:                   www.mstrebechovicka.cz

 

Zřizovatelem MŠ je Statutární město Hradec Králové. Od 1. 1. 2003 je mateřská škola právním subjektem, příspěvkovou organizací.

 

Státní správu MŠ vykonávají:

1)    ředitel školy Mgr. Zdeněk Švec, statutární orgán

2)    Statutární město Hradec Králové, odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže, pracoviště Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

3)    Česká školní inspekce

4)    MŠMT ČR, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

5)    Jiné orgány státní správy, pokud tak stanoví zvláštní zákon

 

 

Řád Mateřské školy, Hradec Králové, Třebechovická 837 vychází z následujících právních norem:

 • Zákon č.  561/2004 Sb.,      O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (Školský zákon)
 • Zákon č. 104/1991 Sb.,       Úmluva o právech dítěte
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb.,     O předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb.,   O fondu kulturních a sociálních potřeb
 • Zákon č. 500/2004 Sb.,       Správní řád

 

Všechny tyto předpisy v platném znění

 

Mateřská škola podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytváří základní předpoklady jejich pozdějšího vzdělávání.

 

Mateřská škola, Hradec Králové, Třebechovická 837

 

 

 

Školní vzdělávací program  

 

 

Vnitřní řád školní jídelny

Školní jídelna při mateřské škole, ul. Třebechovická 837, Hradec Králové
 
Tel. ŠJ 725 718 933 
 
            Školní jídelna je organizační součástí mateřské školy. Její hlavní činností je příprava jídel pro děti a zaměstnance MŠ Třebechovická a MŠ Slatina + zajištění pitného režimu. Odvoz obědů do MŠ Slatina probíhá podle rozpisu zpracovaného naší MŠ - firmou Autodoprava Fiala Miroslav, která obědy rozváží.
 
            Školní stravování vyplývá se Školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky Min. školství o školním stravování č. 107/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů a nařízením EU č. 852/2004, o hygieně potravin. Dále se řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem.
 
            Vyhláška 107/2008 Sb. ukládá školním jídelnám, aby stravované děti zařazovaly do věkových kategorií podle věku, kterého dosáhnou v průběhu celého školního roku ( 1.9. – 31. 8. ). V praxi to znamená, že budou v MŠ děti ve věku 3 - 6 r. a 7 - 10 r. Děti v kategorii 7-10r. budou mít jinou normu, porci a cenu jídla.

 

Školní jídelna připravuje jedno hlavní jídlo denně, přesnídávku a svačinu.

 

Stravné a úplata za předškolní vzdělávání

 

Platí se bezhotovostně na účet MŠ, nejpozději do 25. dne v měsíci napřed na měsíc následující. V případě, že by došlo k nezaplacení stravného a úplaty v tomto termínu, bude to považováno za hrubé porušení „Školního řádu“ školy, ze kterého je možno vyvozovat patřičné důsledky (např. ukončení docházky dítěte do mateřské školy).

Vyúčtování přeplatků za neodebranou a odhlášenou stravu bude uskutečněno k  31.08. daného roku a přeplatky budou vráceny v následujícím měsíci na účty, z kterých byly hrazeny (týká se pouze dětí, které ukončí docházku do MŠ), po dohodě mohou být přeplatky za stravné vráceny žadateli ihned.

 

Výše stravného a úplaty: PLATNÉ OD 1. 3. 2018!

 

                                                        děti 3-6 r.    celodenní stravné          37,- Kč

                                                          (přesnídávka 10,- Kč, oběd 19,- Kč, svačina 8,- Kč)

                                                                            bez odpol. svačiny     29,- Kč               

                                                         děti 7-10 r.  celodenní stravné 41 ,- Kč

                                                           (přesnídávka  11,- Kč, oběd 21,- Kč, svačina 9,- Kč)

                                                                            bez odpol. svačiny      32,- Kč

                                                                stravné  800,- Kč na měsíc

                                                       úplata za předškol. vzdělávání         500,- Kč

 

Obědy  v 1. den nemoci dítěte lze odebrat v kuchyni ŠJ a to od  11,15 - 11.30 hod.

Od 2. dne nepřítomnosti je nutno dítě ze stravování odhlásit.

 

Školní jídelně po vydání teplého pokrmu domů končí odpovědnost za kvalitu vydaného jídla danou hygien. požadavky dle vyhlášky č. 137/2004 Sb.,§ 25.

 

Zákaz výdeje obědů do skleněných nádob!!!!!

 

Odhlašování dětí

 

Odhlašování se provádí přímo v kanceláři vedoucí ŠJ, ve třídě dítěte, po internetu - adresa:

-              Pro MŠ Třebechovická: obedy-trebechovicka@seznam.cz

-              Pro MŠ Slatina: obedy-slatina@seznam.cz

-              nebo telefonicky 725 718 933 uvedoucí ŠJ a to vždy nejpozději den předem do 12:00 hod. na další den.

Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době od 11:00 do 11:20 hodin ze školní kuchyně (platí pouze pro první den nepřítomnosti)

 Rodiče odhlašují i odpolední svačinu, pokud dítě odchází domů po obědě.

 

Jídelní lístek:

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny na nástěnce u hlavního vchodu. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem. Dětem je zajišťován celodenní pitný režim.

Dopolední přesnídávka je vydávána v době 8.30 – 9.00 hod.

Do tříd se jídla rozvážejí výtahem, do výdejny autem.

Výdej jídel probíhá na třídách:              08.15 – 09.00               přesnídávka

                                                                11.40 – 12.15               oběd – postupně od 1.třídy

                                                                14.00 – 14.30               svačina

 

Případné dotazy a připomínky přijímá paní Věra Vestfálová, vedoucí ŠJ

 

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2018.

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 1. Výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí v mateřských školách, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, je stanovena na školní rok 2017/2018 jednotně.

 • pro děti s pravidelnou celodenní docházkou ve výši

  500 Kč/měsíčně

 • pro děti s docházkou omezenou na 5 dní v měsíci ve výši

  500 Kč/měsíčně

 •  2. Pro kalendářní měsíce červenec a srpen je úplata za předškolní vzdělávání stanovena ve výši 250 Kč/měsíčně.

 

ROZPOČET A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ORGANIZACE