Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, pro školní rok 2023/2024

Ředitelky a ředitelé mateřských škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, v dohodě se zřizovatelem stanovují:

  • termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání ve dnech:

ve čtvrtek 11.05.2023  od 10:00 do 11:30 a 12:00 do 17.00 hodin

v pátek 12.05.2023  od 10:00 do 11:30 a 12:00 do 15:00 hodin

  • počet dětí, které mateřská škola pro školní rok 2023/24 přijme – ……….
  • pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, podle kterých bude škola postupovat, pokud počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, doručených mateřské škole ve dnech řádně vyhlášeného zápisu, bude převyšovat počet volných míst, kterými mateřská škola k příslušnému školnímu roku disponuje.

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Děti budou přijímány v tomto pořadí:

  1. Děti, které k 31.08.2023 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2020 v aktuálním znění, od nejstaršího po nejmladší do výše počtu dětí, stanoveného školou pro přijetí – v případě, že počet dětí-uchazečů této kategorie bude vyšší než školou stanovený počet přijímaných dětí – do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
  2. Děti, které k 31.08.2023 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, jejichž starší sourozenec, s místem pobytu v Hradci Králové, se v příslušné mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2023/2024 ve vzdělávání bude pokračovat, od nejstaršího po nejmladší do výše stanoveného počtu přijímaných dětí.
  3. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, od nejstaršího po nejmladší, do výše stanoveného počtu přijímaných dětí.
  4. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše stanoveného počtu přijímaných dětí.

V případě přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat podle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že ředitel/ka školy stanoví ve 2. bodě pravidel termín dovršení věku tří let dítěte-žadatele k 31.12.2023, bude z důvodu přijetí dětí mladších tří let snížen celkový počet přijímaných dětí v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 výše uvedené vyhlášky

V Hradci Králové dne 31. 01. 2023                       ředitelky a ředitelé mateřských škol