Kritéria pro přijetí

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
v Mateřské škole, Třebechovická 837, Hradec Králové, 
zřizované statutárním městem Hradec Králové,  
pro školní rok 2022/2023
 
 
 
Čj.: MST/7/2022 
 
 
 
Ředitel mateřské školy, zřizované statutárním městem Hradec Králové, stanovuje, po 
dohodě se zřizovatelem, pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro 
školní rok 2022/2023. Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí: 
1. Děti, které k 31. 08. 2022 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu, v případě 
cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené 
obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2020 
v aktuálním znění, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, 
uvedeného ve školském rejstříku.  
2. Děti, které k 31. 08. 2022 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Hradci 
Králové, v případě cizinců místo pobytu, jejichž starší sourozenec, s místem 
pobytu v Hradci Králové, se v příslušné mateřské škole vzdělává a ve školním 
roce 2022/2023 ve vzdělávání bude pokračovat, od nejstaršího po nejmladší do 
výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku. 
3. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců 
místo pobytu, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, 
uvedeného ve školském rejstříku.  
4. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po 
nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku. 
 
 
 
Podle stanovených pravidel bude postupovat ředitel mateřské školy, zřizované 
statutárním městem Hradec Králové, pokud počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání, doručených mateřské škole ve dnech řádně vyhlášeného zápisu, bude 
převyšovat počet volných míst, kterými mateřská škola k příslušnému školnímu roku 
disponuje. Ředitel mateřské školy přijme pro školní rok 2022/2023 nejvýše 45 dětí.  
V případě přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a s přiznaným 
podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat 
podle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve 
znění pozdějších předpisů.  
V souladu se situací v příslušné lokalitě města Hradec Králové a s výsledky zápisu dětí 
k předškolnímu vzdělávání v uplynulých letech, může ředitel mateřské školy stanovit v   
2. bodě pravidel termín dovršení věku tří let dítěte-žadatele k 31. 12. 2022. Přijetím dětí 
mladších tří let bude regulován počet přijímaných dětí v souladu s ustanovením § 2 
odst. 6 výše uvedené vyhlášky.    
 
 
 
 
 
V Hradci Králové dne 28. 03. 2022 
 Mgr. Zdeněk Švec 
 Ředitel školy 

 

Ředitel mateřské školy, zřizované statutárním městem Hradec Králové, stanovuje, po 

dohodě se zřizovatelem, pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro 

školní rok 2022/2023. Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí: 

 

1. Děti, které k 31. 08. 2022 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu, v případě 

cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené 

obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2020 

v aktuálním znění, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, 

uvedeného ve školském rejstříku.  

2. Děti, které k 31. 08. 2022 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Hradci 

Králové, v případě cizinců místo pobytu, jejichž starší sourozenec, s místem 

pobytu v Hradci Králové, se v příslušné mateřské škole vzdělává a ve školním 

roce 2022/2023 ve vzdělávání bude pokračovat, od nejstaršího po nejmladší do 

výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku. 

3. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců 

místo pobytu, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, 

uvedeného ve školském rejstříku.  

4. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po 

nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku. 

 

Podle stanovených pravidel bude postupovat ředitel mateřské školy, zřizované 

statutárním městem Hradec Králové, pokud počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání, doručených mateřské škole ve dnech řádně vyhlášeného zápisu, bude 

převyšovat počet volných míst, kterými mateřská škola k příslušnému školnímu roku 

disponuje. Ředitel mateřské školy přijme pro školní rok 2022/2023 nejvýše 45 dětí.  

 

V případě přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a s přiznaným 

podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat 

podle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů.  

 

V souladu se situací v příslušné lokalitě města Hradec Králové a s výsledky zápisu dětí 

k předškolnímu vzdělávání v uplynulých letech, může ředitel mateřské školy stanovit v   

2. bodě pravidel termín dovršení věku tří let dítěte-žadatele k 31. 12. 2022. Přijetím dětí 

mladších tří let bude regulován počet přijímaných dětí v souladu s ustanovením § 2 

odst. 6 výše uvedené vyhlášky.    

 

V Hradci Králové dne 28. 03. 2022 

 Mgr. Zdeněk Švec 

 Ředitel školy