Dokumenty školy

Samostatné podstránky

Školní řád

Provoz školy:Mateřská škola Třebechovická 837
Mateřská škola Slatina, Školní 85
6:30 – 16:30
6:15 – 16:15
Telefon:495 542 679
495 542 978
Ředitel:Mgr. Zdeněk Švec
Úřední hodiny:pátek 10:30 – 15:30
Email:mstrebechovicka@gmail.com
WWW stránky:www.mstrebechovicka.cz

Zřizovatelem MŠ je Statutární město Hradec Králové. Od 1. 1. 2003 je mateřská škola právním subjektem, příspěvkovou organizací.

Státní správu MŠ vykonávají:

 1. ředitel školy Mgr. Zdeněk Švec, statutární orgán
 2. Statutární město Hradec Králové, odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže, pracoviště Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
 3. Česká školní inspekce
 4. MŠMT ČR, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
 5. Jiné orgány státní správy, pokud tak stanoví zvláštní zákon

Řád Mateřské školy, Hradec Králové, Třebechovická 837 vychází z následujících právních norem:

 • Zákon č.  561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (Školský zákon)
 • Zákon č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., O předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., O fondu kulturních a sociálních potřeb
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Všechny tyto předpisy v platném znění

Mateřská škola podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytváří základní předpoklady jejich pozdějšího vzdělávání.

Školní řád v PDF

Školní vzdělávací program

Na Modré Planetě

Vnitřní řád školní jídelny

Školní jídelna je organizační součástí mateřské školy. Její hlavní činností je výroba a distribuce jídel pro děti a zaměstnance MŠ Třebechovická a odloučeného pracoviště MŠ Slatina včetně zajištění pitného režimu. Strava je odvážena ze ŠJ MŠ Třebechovická externí firmou.

Školní stravování vyplývá ze ŠZ č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávíní, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky MŠMT o školním stravování č. 107/2005 Sb.a změny provedené vyhláškou 107/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 84/2005 Sb, o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 137/2004 Sb.,o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších  předpisů a nařízením EU č. 852/2004, o hygieně potravin. Dále se řídí  výživovými normani, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem.

Vyhláška 107/2008 Sb. ukládá školním jídelnám, aby stravované děti zařazovaly do věkových kategorií podle věku, kterého kterého dosáhnou v průběhu celého školního roku (1.9. – 31.8.). V praxi to znamená, že budou v MŠ děti ve věku 3-6r. a 7-10r. Děti v kategorii 7-10r. budou mít vyšší normu, porci a cenu jídla. Zákonný zástupce dítěte vyplní na počátku docházky do MŠ „Přihlášku ke stravování“, která je platná po celou dobu docházky dítěte.

ŠJ nezajišťuje dietní stravování. Děti s alergiemi na různé potraviny (nutné doložit potvrzením od lékaře) se stravují po dohodě s vedoucí ŠJ.

Školní jídelna-výdejna vydává jedno hlavní jídlo denně, přesnídávku a svačinu.

Stravné a úplata za předškolní vzdělávání se platí bezhotovostně na účet MŠ 11838511/100 KB nejpozději do 25. dne v měsíci napřed na měsíc následující. V případě, že by došlo k nezaplacení stravného a úplaty v tomto termínu, bude to považováno za hrubé porušení „Školního řádu školy“ a může dojít k  ukončení docházky dítěte do mateřské školy. Vyúčtování přeplatků za neodebranou a odhlášenou stravu bude uskutečněno k  31.8. t.r. a přeplatky budou vráceny v následujícím měsíci na účty, z kterých byly hrazeny – týká se pouze dětí, které ukončí docházku do MŠ. Ostatním budou přeplatky převedeny do následujícího školního roku, po dohodě mohou být přeplatky vráceny ihned.

Z důvodu růstu nákladů spojené s nákupem potravin jsme nuceni přistoupit k navýšení cen stravného pro všechny strávníky školní jídelny a to od 1.1.2022. Chceme i nadále dětem zajistit kvalitní suroviny na přípravu obědů a svačinek, a proto je navýšení ceny nevyhnutelné. Zvýšení stravného je nezbytné také z důvodu dodržení výživových norem pro školní stravování dle vyhlášky MŠMT o školním stravování č. 107/2005 Sb.

Výše stravného 1. 1. 2022přesnídávkaobědsvačinajednodenní platbaprůměrná měsíční záloha
děti 3-6 let11 Kč21 Kč9 Kč41 Kč820 Kč
děti 7-10 let12 Kč23 Kč10 Kč45 Kč900 Kč

Obědy v 1. den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti dítěte, lze odebrat ve výdejně MŠ a to od  11.00 – 11.15 hod.

Hmotné zabezpečení se poskytuje dětem v MŠ pouze po dobu pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje pouze 1.den neplánované nepřítomnosti dle vyhl. č. 107/2005 Sb. Druhý a další dny nepřítomnosti nejsou považovány za pobyt ve škole a dítěti musí být strava odhlášena. Neodhlášená strava propadá v plné výši bez nároků na náhradu. Nevydané porce jídla budou rozděleny dětem.

Dospělý strávník má právo odebrat stravu 1. den nepřítomnosti pouze v případě, že v tomto dni odpracoval alespoň 3 hodiny. Školní jídelně-výdejně po vydání teplého pokrmu domů končí odpovědnost za kvalitu vydaného jídla danou hygien. požadavky dle vyhlášky č. 137/2004 Sb.,§ 25.

Zákaz výdeje obědů do skleněných nádob!!!!!

Odhlašování dětí probíhá na internetu na portálu www.strava.cz – do 10.30 hodin na den následující. Rodiče odhlašují i odpolední svačinu, pokud dítě odchází domů po obědě (také do 10.30 hod. na den následující). Odhlašování obědů se provádí i v době uzavření MŠ, pokud není oznámeno jinak. 

Jídelní lístek a ostatní informace vč. seznamů alergenů  jsou vyvěšeny na nástěnce. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem. Cena pitného režimu je zahrnuta v celodenní stravě.

Dopolední přesnídávka je vydávána v době 8.30 – 9.00 hod.

Výdej jídel
8:30 – 9:00přesnídávka
11:30 – 12:15oběd (postupně od 1. třídy)
14:00 – 14:30svačina

Výdej jídel probíhá v jídelně MŠ – postupně po třídách

Chování strávníků – dětí v době podávání jídel ( přesnídávka, oběd, svačina)

Děti se stravují ve třídách MŠ, řídí se pokyny pedagogů i ostaních zam. MŠ, dodržují stanovená pravidla školy i třídy, chovají se dle pravidel slušného chování. Jsou vedeny k estetice, kultuře a zásadám správného stolování, samostatnosti a sebeobsluze.

Školní jídelna i výdejna jsou organizačními součástmi MŠ, proto se na chování dětí vztahují pravidla uvedená ve Školním řádu MŠ.

Děti mají za povinnost šetrně zacházet s majetkem školy.

Bezpečnost a ochranu dětí v době stravování zajišťují pedagogičtí pracovníci a osoby poučené.

Při přihlášení dítěte ke stravování, rodič souhlasí s podmínkami Provozního řádu pro ŠJ, se kterým je osobně seznámen na 1. schůzce rodičů a prostřednitvím informační nástěnky v prostorách MŠ.

Případné dotazy a připomínky přijímá Štěpánková Lenka., vedoucí ŠJ MŠ Třebechovická. – tel. 495 541 444 / 725 718 933 a ředitel  MŠ – tel. 495 542 679 / 725 718 926.

Zákaz vstupu do kuchyně nepovolaným osobám – vyjímku tvoří  opravář, revize.

Tento vnitřní řád  nabývá  účinnosti dnem 01. 10. 2019.
Vypracovala: Štěpánková Lenka – ved. ŠJ Třebechovická

Úplata za předškolní vzdělávání

1. Výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí v mateřských školách, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, je stanovena na školní rok 2020/2021 jednotně takto:

 • Pro děti s pravidelnou celodenní docházkou ve výši 600 Kč/měsíčně
 • Pro kalendářní měsíce červenec a srpen je úplata za předškolní vzdělávání stanovena na základě doporučení zřizovatele ve výši 300 Kč/měsíčně.

ROZPOČET A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ORGANIZACE

Rozpočet školy ve formátu PDF