Pravidla pro přijetí

Ředitel mateřské školy, zřizované statutárním městem Hradec Králové, stanovuje, po dohodě se zřizovatelem, pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025. Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:

  1. Děti, které k 31.08.2024 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2020 v aktuálním znění, od nejstaršího po nejmladší do výše počtu dětí, stanoveného školou pro přijetí – v případě, že počet dětí-uchazečů této kategorie bude vyšší než školou stanovený počet přijímaných dětí – do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
  2. Děti, které k 31.08.2024 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, jejichž starší sourozenec, s místem pobytu v Hradci Králové, se v příslušné mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2024/2025 ve vzdělávání bude pokračovat, od nejstaršího po nejmladší do výše stanoveného počtu přijímaných dětí.
  3. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, od nejstaršího po nejmladší, do výše stanoveného počtu přijímaných dětí.
  4. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše stanoveného počtu přijímaných dětí.

Podle stanovených pravidel bude postupovat ředitel mateřské školy, zřizované statutárním městem Hradec Králové, pokud počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, doručených mateřské škole ve dnech řádně vyhlášeného zápisu, bude převyšovat počet volných míst, kterými mateřská škola k příslušnému školnímu roku disponuje. Ředitel mateřské školy přijme pro školní rok 2024/2025 nejvýše X dětí.  

V případě přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat podle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  

V souladu se situací v příslušné lokalitě města Hradec Králové a s výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v uplynulých letech, může ředitel mateřské školy stanovit v   2. bodě pravidel termín dovršení věku tří let dítěte-žadatele k 31. 12. 2024. Přijetím dětí mladších tří let bude regulován počet přijímaných dětí v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 výše uvedené vyhlášky.

V Hradci Králové dne 31. 01. 2024
Mgr. Zdeněk Švec,
ředitel škol
y