Pravidla pro přijetí

Ředitel mateřské školy, zřizované statutárním městem Hradec Králové, stanovuje, po dohodě se zřizovatelem, pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024. Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:

  1. Děti, které k 31. 08. 2023 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2020 v aktuálním znění, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
  2. Děti, které k 31. 08. 2023 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, jejichž starší sourozenec, s místem pobytu v Hradci Králové, se v příslušné mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2023/2024 ve vzdělávání bude pokračovat, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
  3. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
  4. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku. 

Podle stanovených pravidel bude postupovat ředitel mateřské školy, zřizované statutárním městem Hradec Králové, pokud počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, doručených mateřské škole ve dnech řádně vyhlášeného zápisu, bude převyšovat počet volných míst, kterými mateřská škola k příslušnému školnímu roku disponuje. Ředitel mateřské školy přijme pro školní rok 2023/2024 nejvýše X dětí.  

V případě přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat podle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  

V souladu se situací v příslušné lokalitě města Hradec Králové a s výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v uplynulých letech, může ředitel mateřské školy stanovit v   2. bodě pravidel termín dovršení věku tří let dítěte-žadatele k 31. 12. 2023. Přijetím dětí mladších tří let bude regulován počet přijímaných dětí v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 výše uvedené vyhlášky.

V Hradci Králové dne 31. 01. 2023
Mgr. Zdeněk Švec,
ředitel školy

Kritéria ke stažení zde