Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2024/2025

Vážení rodiče, v letošním roce se uskuteční zápis za přítomnosti zákonných zástupců i dětí v MŠ.

Zápis dítěte do MŠ pro školní rok 2024/2025

Doporučujeme vám využít Elektronický předzápis. Usnadní a urychlí vám podání Žádosti.

Jak postupovat:

 1. Zjistěte si svou spádovou mateřskou školu. Seznam spádových ulic všech mateřských škol naleznete zde.
 2. Hlásit se můžete i do nespádové MŠ. Je ale vhodné si podat Žádost i do mateřské školy spádové. V nespádové MŠ bude Vaše dítě podle platných přijímacích kritérií zařazeno až za děti spádové, a nemusí být proto z důvodu kapacity školy přijato.
 3. Předzapište své dítě prostřednictvím webu www.elektronickypredzapis.czElektronický předzápis bude otevřen od 15. 4. 2024 do 13. 5. 2024, do 24.00 hod.
 4. Pokud nemůžete použít Elektronický předzápis, využijte tuto listinnou podobu Žádosti. Žádost vytiskněte, vyplňte a podepište. Další postup je shodný.
 5. Vyplněnou žádost (vytištěnou z webových stránek školy či vytištěnou prostřednictvím elektronického předzápisu) podepište.
 6. Přiložte k Žádosti povinné dokumenty:
  • Potvrzení dětského lékaře (na zadní straně žádosti) o řádném očkování dítěte, případně, že je dítě proti nákaze imunní nebo že nemůže být očkováno z důvodu kontraindikace. Potvrzení o očkování nemusí předkládat zákonní zástupci dětí, které se do MŠ hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
  • Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte dokládá zákonný zástupce pouze tehdy, rozhodne-li se pro individuální vzdělávání svého dítěte (bez pravidelné docházky do MŠ). Pokud není oznámení doručeno společně s žádostí, je rodič povinen doručit oznámení do školy dodatečně a to nejpozději do 31. 5. 2024.  Tiskopis je ke stažení zde.
  • Pokud má vaše dítě speciální vzdělávací potřeby a bylo již vyšetřeno v příslušném poradenském školském zařízení, můžete k Žádosti přiložit i toto Doporučení školského poradenského zařízení.
 7. Doručení Žádosti do MŠ: Vyplněnou a podepsanou Žádost a dokumenty doručte do mateřské školy Třebechovická 837.  Dostavte se spolu se svým dítětem. V pondělí 13. 5.  2024 v čase od 10 – 11.30 hod a od 12.00 do 17.00 hod nebo v úterý 14. 5. 2024 v čase od 10 – 11.30 hod a od 12.00 do 15.00 hod (vchod do areálu MŠ od ulice Třebechovická, červená branka se záklopkou!!)
 8. Doplňující informace k zápisu: Po vstupu do budovy školy neobdržíte pořadové číslo, dobu do odbavení budete moci trávit v prostoru před ředitelnou, případně na zahradě školy.
 9. Zákonní zástupci mohou po předchozí domluvě s ředitelem školy Mgr. Zdeňkem Švecem (mstrebechovicka@gmail.com , +420725718926) nahlédnout do spisu ve čtvrtek 23. 05. 2024 od 10.00 do 12.00 hod.
 10. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce školy v pondělí 3. 6. 2024Rozhodnutí o nepřijetí budou fyzicky předávána ve čtvrtek 6. 6. 2024 od 8:00 do 10:00 a od 13:00 do 15:00 hod, případně zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.
 11. Schůzka rodičů nově přijatých dětí bude upřesněna. PROSÍME SLEDUJTE WEB ŠKOLY.  Schůzka se bude konat bez přítomnosti dětí. Účast na schůzce je nutná. Případnou nepřítomnost na schůzce omluvte primárně e‑mailem nebo telefonicky.
 12. Sledujte úvodní stranu www stránek školy (www.mstrebechovicka.cz), kde bude případné oznámení o potvrzení avizované schůzky i další nenadálé informace.

Mgr. Zdeněk Švec,
ředitel školy