Organizace zápisu 2024/2025

Organizace zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, pro školní rok 2024/2025

Předškolní vzdělávání se, v souladu s ustanovením školského zákona, organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitelé mateřských škol v dohodě se zřizovatelem.

Vyhlášení zápisu a termín konání:  

Ředitelky a ředitelé mateřských škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, vyhlašují, po dohodě se zřizovatelem, zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v těchto dnech:


• v pondělí 13. května 2024 od 10:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:00 hodin
• v úterý 14. května 2024 od 10:00 do 11:30 a od 12:00 do 15:00 hodin.


V tomto termínu podává zákonný zástupce žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2024/2025 (s nástupem od 01.09.2024). Žádost, včetně dalších podrobných informací, bude nejpozději měsíc před konáním zápisu dětí dostupná na webových stránkách jednotlivých MŠ.

Způsob podání žádostí:

Zákonný zástupce dítěte se dostaví s dítětem přímo do mateřské školy, o kterou pro školní rok 2024/2025 žádá a u zápisu předloží:

  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte (viz web MŠ),
  • potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte (netýká se dětí, které do 31.8.2024 dovrší 5 let a budou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání),
  • rodný list dítěte,
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči,
  • v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami vyjádření školského poradenského zařízení (viz web MŠ).
  • Mateřské školy, zřizované statutárním městem Hradec Králové, organizují tzv. „elektronický předzápis“, který na webových stránkách škol bude zpřístupněn od 15.04.2024. Tento modul umožňuje zákonným zástupcům dítěte vyplnit potřebné údaje do interaktivního formuláře a následně si vygenerovat samotnou žádost, kterou pak už jen stačí podepsat, přiložit přílohy a donést k zápisu v mateřské škole.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let. Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopouští se přestupku podle odst. 1 písm. a) § 182a školského zákona.


Jedním ze způsobů plnění povinnosti předškolního vzdělávání je individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy.


Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání tímto způsobem (dítě se bude vzdělávat v rodině, nebo v organizaci, která se zabývá vzděláváním dětí v předškolním věku, ale není zapsaná ve školském rejstříku, např: v dětské skupině, soukromé „školičce“) je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce/řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2024.


Ředitelka/ředitel rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Přijímací řízení probíhá v souladu s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. K postupu v přijímání dětí stanoví ředitelka/ředitel kritéria, podle kterých rozhoduje v případě, že počet žadatelů převyšuje počet volných míst. Kritéria zveřejní obvyklým způsobem před termínem vyhlášeného zápisu.


Přednostně jsou, v souladu s ustanovením školského zákona, přijímány k předškolnímu vzdělávání děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy (stanovuje obecně závazná vyhláška statutárního města Hradec Králové), a to do výše ředitelkou/ředitelem stanoveného počtu dětí, popřípadě počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.