Organizace zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání 

v mateřských školách, zřizovaných statutárním městem 

Hradec Králové, pro školní rok 2022/2023 

 
Předškolní vzdělávání se, v souladu s ustanovením školského zákona, organizuje pro děti 
ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní 
nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku 
věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Zápis 
k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května 
do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitelé mateřských škol v dohodě se 
zřizovatelem. 
 
Vyhlášení zápisu a termín konání:  
Ředitelky a ředitelé mateřských škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, 
vyhlašují, po dohodě se zřizovatelem, zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v těchto 
dnech: 
• ve čtvrtek 12. května 2022 od 10:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:00 hodin 
• v pátek 13. května 2022 od 10:00 do 11:30 a od 12:00 do 15:00 hodin. 
V tomto termínu podává zákonný zástupce žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2022/2023 (s nástupem od 01.09.2022). 
Žádost, včetně dalších podrobných informací, bude nejpozději měsíc před konáním zápisu 
dětí dostupná na webových stránkách jednotlivých MŠ, stejně jako podrobné informace 
k průběhu přijímacího řízení.  
 
Způsob podání žádostí:  
Zákonný zástupce dítěte se dostaví s dítětem přímo do mateřské školy, o kterou pro školní 
rok 2022/2023 žádá a u zápisu předloží: 
- vyplněnou žádost o přijetí dítěte (viz web MŠ), 
- potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte (netýká se dětí, které do 31.8.2022 dovrší 
5 let a budou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání), 
- rodný list dítěte, 
- průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě 
v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči, 
- v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami vyjádření školského 
poradenského zařízení (viz web MŠ). 
 
Mateřské školy, zřizované statutárním městem Hradec Králové, organizují tzv. 
„elektronický předzápis“, který na webových stránkách škol bude zpřístupněn od 
11.04.2022.  Tento modul umožňuje zákonným zástupcům dítěte vyplnit potřebné údaje 
do interaktivního formuláře a následně si vygenerovat samotnou žádost, kterou pak už jen 
stačí podepsat, přiložit přílohy a ve stanoveném termínu donést k zápisu v mateřské škole.  
 
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti 
let. Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinnému předškolnímu 
vzdělávání, dopouští se přestupku podle odst. 1 písm. a) § 182a  školského zákona.
 
Jedním ze způsobů plnění povinnosti předškolního vzdělávání je individuální vzdělávání 
dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy. 
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání tímto 
způsobem (dítě se bude vzdělávat v rodině, nebo v organizaci, která se zabývá 
vzděláváním dětí v předškolním věku, ale není zapsaná ve školském rejstříku, např: 
v dětské skupině, soukromé „školičce“) je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce/řediteli 
spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem 
školního roku, tedy do 31. května 2022.   
 
Ředitel rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. 
Přijímací řízení probíhá v souladu s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů. K postupu v přijímání dětí stanoví ředitel kritéria, 
podle kterých rozhoduje v případě, že počet žadatelů převyšuje počet volných míst. Kritéria 
zveřejní obvyklým způsobem před termínem vyhlášeného zápisu.  
Přednostně jsou, v souladu s ustanovením školského zákona, přijímány k předškolnímu 
vzdělávání děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, 
mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu mateřské 
školy (stanovuje obecně závazná vyhláška statutárního města Hradec Králové), a to do 
výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.     
Organizace zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání 
v mateřských školách, zřizovaných statutárním městem 
Hradec Králové, pro školní rok 2022/2023 
 
Předškolní vzdělávání se, v souladu s ustanovením školského zákona, organizuje pro děti 
ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní 
nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku 
věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Zápis 
k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května 
do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitelé mateřských škol v dohodě se 
zřizovatelem. 
Vyhlášení zápisu a termín konání:  
Ředitelky a ředitelé mateřských škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, 
vyhlašují, po dohodě se zřizovatelem, zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v těchto 
dnech: 
• ve čtvrtek 12. května 2022 od 10:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:00 hodin 
• v pátek 13. května 2022 od 10:00 do 11:30 a od 12:00 do 15:00 hodin. 
V tomto termínu podává zákonný zástupce žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2022/2023 (s nástupem od 01.09.2022). 
Žádost, včetně dalších podrobných informací, bude nejpozději měsíc před konáním zápisu 
dětí dostupná na webových stránkách jednotlivých MŠ, stejně jako podrobné informace 
k průběhu přijímacího řízení.  
Způsob podání žádostí:  
Zákonný zástupce dítěte se dostaví s dítětem přímo do mateřské školy, o kterou pro školní 
rok 2022/2023 žádá a u zápisu předloží: 
- vyplněnou žádost o přijetí dítěte (viz web MŠ), 
- potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte (netýká se dětí, které do 31.8.2022 dovrší 
5 let a budou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání), 
- rodný list dítěte, 
- průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě 
v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči, 
- v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami vyjádření školského 
poradenského zařízení (viz web MŠ). 
Mateřské školy, zřizované statutárním městem Hradec Králové, organizují tzv. 
„elektronický předzápis“, který na webových stránkách škol bude zpřístupněn od 
11.04.2022.  Tento modul umožňuje zákonným zástupcům dítěte vyplnit potřebné údaje 
do interaktivního formuláře a následně si vygenerovat samotnou žádost, kterou pak už jen 
stačí podepsat, přiložit přílohy a ve stanoveném termínu donést k zápisu v mateřské škole.  
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti 
let. Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinnému předškolnímu 
vzdělávání, dopouští se přestupku podle odst. 1 písm. a) § 182a  školského zákona.  
 
 
Jedním ze způsobů plnění povinnosti předškolního vzdělávání je individuální vzdělávání 
dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy. 
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání tímto 
způsobem (dítě se bude vzdělávat v rodině, nebo v organizaci, která se zabývá 
vzděláváním dětí v předškolním věku, ale není zapsaná ve školském rejstříku, např: 
v dětské skupině, soukromé „školičce“) je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce/řediteli 
spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem 
školního roku, tedy do 31. května 2022.  
 
 
 
Ředitelka/ředitel rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. 
Přijímací řízení probíhá v souladu s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů. K postupu v přijímání dětí stanoví ředitelka/ředitel kritéria, 
podle kterých rozhoduje v případě, že počet žadatelů převyšuje počet volných míst. Kritéria 
zveřejní obvyklým způsobem před termínem vyhlášeného zápisu.  
Přednostně jsou, v souladu s ustanovením školského zákona, přijímány k předškolnímu 
vzdělávání děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, 
mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu mateřské 
školy (stanovuje obecně závazná vyhláška statutárního města Hradec Králové), a to do 
výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.