Bezpečný pohyb v areálu MŠ

Informace o opatřeních při provádění stavebních pracích pro žáky, návštěvníky a zaměstnance areálu MŠ Třebechovická,

Třebechovická 837, Hradec Králové 500 03

Stanovená bezpečnostní opatření pro zaměstnance (učitele), žáky a návštěvníky MŠ:

  •      zákaz vstupu zaměstnance, návštěvy a žáka na staveniště;

staveniště je vždy označeno bezpečnostními tabulkami „nepovolaným vstup zakázán“, „riziko úrazu“ a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob souvislým oplocením nejméně 1,8 m vysokým; zabezpečení staveniště bude pravidelně ze strany hlavního stavebního zhotovitele a koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby kontrolováno

  •     v případě mimořádné potřeby pohybu/průchodu zaměstnance (pouze zaměstnance – učitele!) v rámci staveniště je nezbytné být v doprovodu odpovědného zástupce stavby a řídit se jeho pokyny (bez souhlasu odpovědného zástupce stavby nesmí zaměstnanec na staveniště vstupovat); zaměstnanec je vždy povinen před vstupem na staveniště se informovat o rizicích na staveništi; po celou dobu pohybu na staveništi se musí zaměstnanec řídit pokyny stavbyvedoucího hlavního zhotovitele stavby
  •      Zaměstnanec, žák MŠ a doprovod nesmí vstupovat na vymezené staveniště; nesmí se pohybovat v nebezpečném prostoru žádného provozovaného stroje, technického zařízení, přístroje a nářadí; nesmí vylézat a pohybovat se po venkovní dočasné stavební konstrukci – oplocený koridor; zbytečně se zdržovat v blízkosti oplocení a s oplocením manipulovat

Dále ředitel MŠ zajistí cestou svých zaměstnanců – učitelů seznámení s výše uvedenými základními bezpečnostními informacemi k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu provádění.

V Hradci Králové,                                                                                dne 10. 09. 2023

Zpracoval:                  Ing. Jiří Bobr, ml. – koordinátor BOZP